Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Miranda's Hondengeluk


Bedrijfsnaam: Miranda's Hondengeluk

Adres: Het Bijltje 5, 8162 XV Epe

KVK: 86420232


1. Toepassen voorwaarden Miranda's Hondengeluk


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


2. Aanbiedingen en prijsopgaven

 

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Uitgevoerde diensten die niet worden gemeld in de prijsopgave worden afzonderlijk in rekening gebracht. In het geval dat de kosten, die verband houden met de dienst stijgen, dan worden deze kosten doorberekend in de prijs. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.


3. Overeenkomsten


Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend.


4. Levering van goederen en diensten


De levering van diensten geschiedt op de afgesproken locatie. Indien de klant niet de zekerheid kan bieden om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen, mag de eigenaar van Miranda's Hondengeluk de dienst weigeren. Als de klant, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen na te komen, is deze aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirecte kosten.


5. Overmacht


In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan eenentwintig dagen aanhoudt, dan zijn zowel Miranda's Hondengeluk, als de klant bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. In geval van een ontbonden overeenkomsten betaald de klant alsnog een vergoeding van de reeds uitgevoerde diensten. Onder overmacht verstaan we: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Miranda's Hondengeluk, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om de benodigde goederen of diensten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, te leveren. Voor eventuele schade kan Miranda's Hondengeluk niet aansprakelijk worden gesteld.


6. Aansprakelijkheid


De eigenaar van Miranda's Hondengeluk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, die niet direct aanwijsbaar zijn aan de geleverde diensten. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar van Miranda's Hondengeluk ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingende rechterlijke bepalingen.


7. Garantie


Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer zijn dan het opnieuw verrichten van hetgeen dat ondeugdelijk verricht is.


8. Reclame


Reclames ter zake van een door Miranda's Hondengeluk verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar van Miranda's Hondengeluk binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht. Vervolgens dient de klant met het dier binnen 24 uur na klachtmelding aanwezig te zijn bij Miranda's Hondengeluk.


9. Betaling


Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of PIN betaling. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen ten alle tijde ten laste van de klant. Betaling dient tevens te geschieden in geval dat de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing.

a. Bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

b. Bij annulering tussen 12 uur en 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de geldende prijs van de dienst verschuldigd.

c. Bij annulering korter dan 12 uur van afgesproken tijdstip is 100% van de geldende prijs voor de dienst verschuldigd.


In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar van Miranda's Hondengeluk gerechtigd zijn vergoeding te verhogen met 2% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Wanneer na twee herinneringen en vervolgens één aanmaning de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van vijfentwintig euro, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.


10. Geschillen


Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van Miranda's Hondengeluk, is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die door de wet is aangewezen.

 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram